RSS

Sildiarhiiv: magistritöö

Magistritöö kaitsmine

Kaitsmine toimub 9. juunil, 2017. Meie kursuselt lähevad kaitsmisele Linda Helene Sillat, Kati Liik, Signe Pruul, Gätlin Juhken, Anneli Tumanski.

Kaitstav magistritöö “INFOSÜSTEEMIDE TOETUS JUHTIMISÜLESANNETE JA JUHTIMISROLLIDE TÄITMISEL ALUSHARIDUSES” .

 

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 09/06/2017 toll Magistritöö seminar

 

Sildid:

Magistritöö ettekanne

Minu ettekanne seminariks, vahekokkuvõte.

http://app.emaze.com/@ATFWFFII/magt-seminar

 
 

Sildid:

Pilt

Magistritöö kava

Esimesel magistritöö seminari kontaktpäeval pakkusin välja teema, mida tänaseks tean, et ei ole võimalik teha nii nagu soovisin. Seetõttu vesteldes oma magistritöö juhendaja Kaire Kollomiga jõudsime alloleva teema valikuni.

Teema – Alushariduses rakendatavate veebikeskkondade sobivus juhtimise põhiülesannete ja juhtimistegevustega.

Probleemi kirjeldus

Eesti Vabariigi seadustest tulenevalt on erinevate asutuste juhtidel, sealhulgas ka  alusharidusasutuse (edaspidi lasteaed) juhil, kohustus täita erinevaid veebipõhiseid andmebaase. Koolieelse lasteasutuse seaduses (1999) on kohustus kanda õppeasutuse, pedagoogide ja laste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS). Riikliku statistika seadusest (2015) on asutuse juhil kohustus esitada temalt nõutud statisitilisi andmeid. Maksukorralduse seadusest (Maksukorralduse seaduse muutmise seadus, 2014) tulenevalt on igal tööd pakkuval füüsilisel või juriidilisel isikul kohustus täita töötamise registrit, kuhu tuleb registreerida kõik töötajad.

Eelnimetaud infosüsteemid ja registrid on kohustuslikud igale lasteaia juhile. Kuid lisaks neil on erinevate kohalike omavalituste töökorraldusest tulenevalt pandud lasteaia juhtidele lisakohustusi nagu näiteks  tsentraalsete digitaalsete dokumendiregistri (Amphora), raamatupidamisprogrami, lasteaia avalduste registri või muu sellise näol.

Lasteaia paberivaba ja efektiivsema tööplaneerimise ja dokumenteerimise eesmärgil  on paljud direktorid omal valikul ja soovil võtnud veel lisaks kasutusele erinevaid veebipõhised süsteeme ja keskkondi.
Kogu selle mahu juures tekib küsimus, kui palju riigi poolt kohustuslikud andmebaasid toetavad juhtimistegevust ning milline on nende väljund haridusasutuse jaoks?
Kohustuslikud ja omal valikul kasutusse võetud keskkonnad nõuavad pidevat juhi tähelepanud ja aja planeerimist.  Juht peab suutma pidevalt jälgida, millal ta mingis andmebaasis peab andmeid sisestama ja uuendama. Igasse andmebaasi on vaja ka eraldi sisse logida.

Seos teoreetilise baasiga

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 (2014) rõhutatakse, et strateegia rakendamise edukus sõltub iga  osapoole vastutustundlikust ülesannete täitmisest. Õppeasutuse juhile on strateegias püstitatud ülesanne tagada õppeasutuse strateegiline juhtimine, õppimise kujundamine ja arengut toetava organisatsioonikultuuri loomine ning õpetajate professionaalse arengu toetamine. Sama dokument seab strateegilise eesmärgina kõigil haridustasemetel ja kõigis õppekavades digikultuuri integreerimise õppeprotsessi ning märgib, et tehnoloogilisest innovatsioonist inspireeritud pedagoogiline ja koolikorralduslik haridusuuendus peab toimima süstemaatiliselt, mille eelduseks on haridustehnoloogilise toe tagamine juhtkonnale, õpetajatele ja õppijatele kõigis õppeasutustes.
Tuginedes eelnevale võiks järeldada, et riik, luues erinevaid andmebaase, mõtleb väga teadlikult läbi, millist tuge mingi keskkond pakub õppeasutuse juhile ning millise tagasiside saab juht, tagamaks oma asutuse strateegilist juhtimist ja  kvaliteeti.
Magistritöö koostamise protsessis on eesmärk leida läbiviidud uuringuid mis uurivad veebipõhiste andmebaaside tuge juhtimisülesannete sooritamisel.

Uurimiseesmärk ja uurimisküsimused

FullSizeRender

Oodatav mõju, uus teadmine.

Magistritöö  teoreetilises osa koostatakse analüüs, kus tuginedes organisatsiooni juhtimise teooriale ja juhtimisülesannetele esitatakse võimalikud tehnoloogilised võimlused või vajadused, mis toetaks juhtimistegevust.
Magistritöö tulemusel selgub milliseid juhtimise põhiprotsesse toetavad olemasolevad veebipõhised andmebaasid ja infosüsteemid, millised keskkonnad dubleerivad andmeid ning milline on juhtide ootus keskkondadele. Töö tulemusel võiks esitada soovitusi haridusministeeriumile olukorra parendamiseks ja juhti toetavamaks muutmiseks.

Kasutatud kirjandus

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (2014). https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
Maksukorralduse seaduse muutmise seadus (2014) https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014002
Riikliku statistika seadus (2015). https://www.riigiteataja.ee/akt/13332259?leiaKehtiv
Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord (2016). https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015037?leiaKehtiv
Koolieelse lasteasutuse seadus (1999) https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015022?leiaKehtiv
Avaliku teabe seadus (2016) https://www.riigiteataja.ee/akt/121052014024?leiaKehtiv

Edasised kasutatavad materjalid:

Belasco, J. A.,& Stayer, R. C. (2000). Piisoni lend. Tallinn: A. Y. Goldratt Baltic.

Brooks, I. (2006). Organisatsioonikäitumine. Üksik, rühm ja organisatsioon. Tallinn: Tänapäev.

Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon. Tallinn: Külim.

Alas, R. (2008). Juhtimise alused.Tallinn: Külim.

Drucker, P. F. (1999). Juhtimise väljakutsed 21. sajandiks. Tallinn: Pegasus

Presenting the cloud as files and directories https://www-computer-org.ezproxy.tlu.ee/csdl/proceedings/e-science/2015/9325/00/9325a296.pdf

The Realization of Teacher Information Management System https://www-computer-org.ezproxy.tlu.ee/csdl/proceedings/icnisc/2015/1843/00/1843a034.pdf

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 02/03/2016 toll Magistritöö seminar

 

Sildid: